Komisjoni otsus , 6. jaanuar 2004 , millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2003) 5242 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2004/211/EÜ)