Решение на Комисията от 6 януари 2004 година относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите-членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (нотифицирано под номер С(2003)5242) (текст от значение за ЕИП) (2004/211/ЕО)