Писмен въпрос E-5907/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Неправилна употреба на лекарствените средства — ограничаване на грешките при вземането на лекарства посредством добавянето на аромат за идентифициране в таблетките за всеки активен елемент