Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 297/91 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 σχετικά με το καθεστώς που πρέπει να εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊόντα και ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων καταγωγής των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Ναμίμπια, τέταρτη σύμβαση (ΑΚΕ-ΕΟΚ)