Sag T-419/11: Rettens kendelse af 19. april 2016 – ETAD mod Kommissionen (Statsstøtte — annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)