Дело T-419/11: Определение на Общия съд от 19 април 2016 г. — ETAD/Комисия (Държавни помощи — Отмяна на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)