Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1372 на Комисията от 19 август 2019 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването (нотифицирано под номер С(2019) 6026) (Текст от значение за ЕИП.)