Προσθήκη στην προκήρυξη γενικών διαγωνισμών — Διοικητικοί υπάλληλοι (AD 5/AD 7) ειδικευμένοι στη νομική έρευνα — EPSO/AD/365/19 — Νομικοί — Κυπριακό (CY) δίκαιο — EPSO/AD/366/19 — Νομικοί — Ελληνικό (EL) δίκαιο — EPSO/AD/367/19 — Νομικοί — Ουγγρικό (HU) δίκαιο — EPSO/AD/368/19 — Νομικοί — Ιταλικό (IT) δίκαιο — EPSO/AD/369/19 — Νομικοί — Λετονικό (LV) δίκαιο — EPSO/AD/370/19 — Νομικοί — Πολωνικό (PL) δίκαιο (ΕΕ C 85 A της 7.3.2019)