Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2450/94 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1994 για το κλείσιμο διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια