Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/903 (2017. gada 23. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3324) (Dokuments attiecas uz EEZ. )$