2017 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/903, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3324) (Tekstas svarbus EEE. )$