Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/903 оd 23. svibnja 2017. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 3324) (Tekst značajan za EGP. )$