Решение за изпълнение (ЕС) 2017/903 на Комисията от 23 май 2017 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 3324) (Текст от значение за ЕИП. )$