Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1155, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 188, 12. heinäkuuta 2019)