2010/470/ЕС: Решение на Комисията от 26 август 2010 година за установяване на образци на здравни сертификати за търговия в Съюза със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (нотифицирано под номер C(2010) 5779) Текст от значение за ЕИП