Υπόθεση T-658/18: Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2018 — Hästens Sängar κατά EUIPO (Αναπαράσταση σχεδίου με τετράγωνα)