Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно проекта за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))