Mål C-835/19: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 26 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. mot Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Tilldelning av koncessioner – Direktiv 2014/23/EU – Artikel 2.1 första stycket – Artikel 30 – De upphandlande myndigheternas frihet att fastställa och organisera det förfarande som leder fram till att en koncessionshavare väljs ut – Nationell lagstiftning enligt vilken det är förbjudet att finansiera projekt som avser motorvägskoncessioner)