Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 506/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kraški pršut (ChOG)]