Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9913 — Hella/Minth/JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 298/04