Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1583 z 25. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, pokiaľ ide o opatrenia kybernetickej bezpečnosti (Text s významom pre EHP)