Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1583 на Комисията от 25 септември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването по отношение на мерките за киберсигурност (Текст от значение за ЕИП.)