Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen från Österrike) (COM(2012)0621 – C7-0361/2012 – 2012/2277(BUD))