97/810/EY: Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön ja Laosin demokraattisen kansantasavallan yhteistyösopimuksen tekemisestä