97/810/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1997 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος