83/10/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 1983 περί διαπιστώσεως ότι η εισαγωγή της συσκευής με την ονομασία «Spex — Double Spectrometer, model 1403» δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ατελώς ως προς τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου