Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 192, 2015 m. liepos 18 d