Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 222, 22 Σεπτέμβριος 2007