Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων και των εναρμονισμένων διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην [KOM(2001) 158 τελικό — 2000/00121(COD)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)