Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības satvaru