Spojené veci T-426/10 až T-429/10, T-438/12 až T-441/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. júna 2016 – Moreda-Riviere Trefilerías a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Určenie cien, rozdelenie trhu a výmena citlivých obchodných informácií — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Hospodárska jednotka — Priama účasť na porušení — Odvodená zodpovednosť materských spoločností — Nástupníctvo podnikov — Komplexné porušenie — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Zásady zákazu retroaktivity a zákonnosti trestov — Poľahčujúce okolnosti — Platobná schopnosť — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodenia — Návrh na opätovné posúdenie — Absencia meniacich sa skutkových okolností — List o zamietnutí — Neprípustnosť“)