Liidetud kohtuasjad T-426/10–T-429/10, T-438/12–T-441/12: Üldkohtu 2. juuni 2016. aasta otsus – Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pingestusteraseturg — Hindade kindlaksmääramine, turu jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Majandusüksus — Otsene osalemine rikkumises — Emaettevõtjate tuletatud vastutus — Ettevõtjate õigusjärglus — Mitmeosaline rikkumine — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Tagasiulatuva jõu puudumise ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõtted — Kergendavad asjaolud — Maksevõime — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Uuesti hindamise taotlus — Faktiliste asjaolude arengu puudumine — Rahuldamata jätmist käsitlev kiri — Vastuvõetamatus)