Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-426/10 έως T-429/10, T-438/12 έως T-441/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Ιουνίου 2016 – Moreda-Riviere Trefilerías κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ευρωπαϊκή αγορά του προεντεταμένου χάλυβα — Καθορισμός των τιμών, κατανομή της αγοράς και ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών εμπορικής φύσεως — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ — Οικονομική ενότητα — Άμεση συμμετοχή στην παράβαση — Παράγωγη ευθύνη των μητρικών εταιριών — Διαδοχή επιχειρήσεων — Περίπλοκη παράβαση — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων — Αρχές της μη αναδρομικότητας και της νομιμότητας των ποινών — Ελαφρυντικές περιστάσεις — Ικανότητα καταβολής προστίμου — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αίτηση επανεκτιμήσεως — Μη μεταβολή των πραγματικών περιστατικών — Απορριπτική επιστολή — Απαράδεκτο)