Spojené věci T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – Moreda Riviere Trefilerías a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh s předpínací ocelí — Určování cen, rozdělení trhu a výměna citlivých obchodních informací — Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Hospodářská jednotka — Přímá účast na protiprávním jednání — Odvozená odpovědnost mateřských společností — Nástupnictví podniků — Komplexní protiprávní jednání — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Zásady zákazu zpětné účinnosti a legality trestů — Polehčující okolnosti — Schopnost zaplatit pokutu — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Žádost o přehodnocení — Neexistence změny skutkových okolností — Zamítající dopis — Nepřípustnost“