Съединени дела T-426/10—T-429/10, T-438/12—T-441/12: Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. — Moreda-Riviere Trefilerías и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стомана за предварително напрягане — Определяне на цени, подялба на пазара и обмен на чувствителна търговска информация — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Стопанска единица — Пряко участие в нарушението — Производна отговорност на дружествата майки — Правоприемство между предприятия — Комплексно нарушение — Едно-единствено продължено нарушение — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Принципи за недопускане на прилагане с обратна сила и на законоустановеност на наказанията — Смекчаващи обстоятелства — Способност за плащане — Право на защита — Задължение за мотивиране — Искане за преоценка — Липса на промяна на фактическите обстоятелства — Писмо за отхвърляне — Недопустимост)