Yttrande från Regionkommitten — Rörlighet i regioner med geografiska och demografiska utmaningar