Становище на Комитета на регионите – „Мобилност в регионите с географски и демографски проблеми“