O sljedećim se informacijama obavješćuju ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, KOMUNISTIČKA PARTIJA FILIPINA, među ostalim NOVA NARODNA VOJSKA – NPA, Filipini, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Nacionalna oslobodilačka vojska), SENDERO LUMINOSO – SL (Osvijetljeni put), osobe i skupine uvrštene na popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu člancima 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta Vijeća 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i Uredbi Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (vidjeti priloge Odluci Vijeća (ZVSP) 2019/1341 i Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) 2019/1337)2019/C 382/03