2001/873/EG: Kommissionens beslut av den 4 december 2001 om rättelse av direktiv 2001/22/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksilver och 3-MCPD i livsmedel (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3913]