Rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2001, ktoré opravuje smernicu 2001/22/ES, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 3913)Text s významom pre EHP.