2001/873/EG: Beschikking van de Commissie van 4 december 2001 tot rectificatie van Richtlijn 2001/22/EG tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in levensmiddelen (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3913)