Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.) 149 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tiedonanto raakamaidon tuotantomäärien julkistamisesta 2020/C 73/01