Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2264 оd 15. prosinca 2016. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za prvi djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080