Писмен въпрос P-7070/08 зададен от Silvia-Adriana Ţicău (PSE) на Комисията. Подпомагане на МСП във връзка с Европейския план за икономическо възстановяване