Дело C-620/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2019 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Решение 2014/699/ЕС — Принцип на лоялно сътрудничество — Член 4, параграф 3 ДЕС — Допустимост — Последици от поведението, в което се упреква ответникът, към датата на изтичане на определения в мотивираното становище срок — Продължаващи последици за единството и съгласуваността на международните действия на Европейския съюз — Достатъчност на мерките, взети от съответната държава членка, за да се съобрази с мотивираното становище — Гласуване на Федерална република Германия срещу позицията на Съюза, установена в Решение 2014/699/ЕС, по време на 25-ата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) и възражение на тази държава членка срещу посочената позиция и срещу предвидените в това решение условия за упражняване на правата на глас)