Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2018 om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))