Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1767 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilagorna I och III till beslut 2010/472/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i förteckningarna över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma, ägg och embryon från får och getter får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7635] (Text av betydelse för EES)