Smernica Komisie 2010/48/EÚ z 5. júla 2010 , ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Text s významom pre EHP)