Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (Текст от значение за ЕИП)