Писмен въпрос P-011312/10 Joe Higgins (GUE/NGL) до Комисията. Стоки, произведени в незаконни израелски селища